Mjera 2. Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine – ref. oznaka 2-1-03-22

MJERA 2. “ULAGANJA U VALORIZACIJU I PROMOCIJU RIBARSKE I MARITIMNE BAŠTINE

Dana 27. lipnja 2022. LAGUR „Plodovi mora“ objavio je LAGUR natječaj u okviru Mjere 2. „Ulaganja u valorizaciju i promociju ribarske i maritimne baštine” Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020. LAGUR-a „Plodovi mora.

Radionice za zainteresirane prijavitelje će se održavati online od 11.07.2022. do 15.07.2022. ili svakim radnim danom u uredu LAGUR-a Plodovi mora, na adresi Trg Marnjive 23, Kali uz prethodnu najavu. Raspored online radionica objavit će se 01.07.2022. na web stranici LAGUR-a.

Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice, ustanove, udruge, subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata u ribarstvu, druga mikro, mala i srednja te velika poduzeća.

Rok za podnošenje projektnih prijava počinje teći od 18.07.2022. godine i traje do 02.09.2022. godine.

Rok za plaćanje svih računa je do 31.12.2023, a krajnji rok za provedbu projekta završava danom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 4.000.000,00 HRK.

Intenzitet javne potpore iznosi od 50% do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti su:

2.1.1.  Izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili adaptacija i/ili opremanje društvenih i/ili kulturnih i/ili interaktivno edukativnih izložbenih objekata i javne turističke infrastrukture u svrhu edukacije i promocije ribarstva i/ili ribarske i maritimne baštine

2.1.2. Ulaganja u nove tehnologije i opremu za kreiranje novih turističkih sadržaja (tematskih staza, ruta, usluga, aktivnosti) te razvoj digitalnih aplikacija, softvera, programa koji se odnose na suvremen pristup ribarskoj i maritimnoj kulturnoj baštini i identitetu u svrhu valorizacije i promocije ribarske i maritimne baštine

2.2.1. Osmišljavanje/razvoj, izrada i provedba edukativnih i zabavnih sadržaja i aktivnosti u svrhu promocije ribarstva i/ili promicanja potrošnje ribe i morskih organizama i/ili valorizacije ribarske i maritimne baštine i/ili očuvanja i zaštiti morskog okoliša (edukativni programi i radionice vezani uz ribarstvo, igraonice, kampanje, pokazne aktivnosti, umjetničke izvedbe, filmovi, aplikacije, publikacije,…)

2.3.1. Potpore organizaciji i provedbi manifestacija i drugih događanja povezanih sa ribarstvom i ribarstvenim područjima (npr. znanstvene konferencije i skupovi, sportsko – ribolovne manifestacije, gastro manifestacije, sajmovi, ekološke akcije i sl.

IZMJENA Natječaja – 29. prosinca 2022.

Članak 5. stavak (3) natječaja mijenja se i glasi: “ Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2. u ovom LAGUR Natječaju iznosi 6.147.753,32 HRK.

Izmjena Natječaja 29.12.2022.

IZMJENA Natječaja – 8. prosinca 2022.

Članak 5. stavak (3) natječaja mijenja se i glasi: “ Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2. u ovom LAGUR Natječaju iznosi 5.890.614,74 HRK.

Izmjena Natječaja_08.12.2022.

Tekst Natječaja “Ulaganja u valorizaciju i promociju maritimne i ribarske baštine”_verzija 3.0

REZULTATI NATJEČAJA
Redni broj Naziv nositelja projekta Naziv projekta Dodijeljeni  broj bodova Dodijeljeni iznos potpore Iznos prihvatljivih troškova
1. Općina Kali Izdavanje dječje slikovnice ribarsko-maritimne tematike 24 100% 49.762,50
2. Općina Kali Ribarska baština mjesta Kali u preuređenom Društvenom domu 24 100% 4.000.000,00
3. Turistička zajednica Općine Sali Poučni vidikovci 24 100% 136.600,00
4. Turistička zajednica Općine Preko Kulturno povijesne staze i interpretacija maritimne baštine na području TZO Preko 22 100% 492.832,27
5. Kali tuna d.o.o. Ulaganje u nabavu Plutajuća platforma za turističke posjete uzgajalištu tuna i nabavu opreme za ronjenje – TunAdventure 19 100% 1.176.989,35
6. Ribarski obrt Milivoj Blaslov PROVIR fish event 18 50% 14.674,47
7. Općina Sali Uređenje i opremanje edukativnog dječjeg igrališta u Božavi na Dugom otoku 18 100% 276.894,73
PRAG RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA
8. Općina Sali Uređenje i opremanje edukativnog dječjeg igrališta u Brbinju na Dugom otoku 18 100% 500.582,23
9. Grad Zadar Izgradnja i opremanje edukativnog dječjeg igrališta na Bokanjcu 8 100% 385.198,75