LAGUR Plodovi mora

LAGUR – Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (eng. FLAG – Fisheries local action group) osnivaju se na incijativu Europske unije kako bi na određenim ribarstvenim područjima pokušale riješiti gospodarskie, društvene i ekološke posljedice osiromašenja zaliha ribe. Njezina svrha je omogućiti ribarskim zajednicama da stvore nove i održive izvore prihoda te da poboljšaju kvalitetu života zajednice. To omogućuje osnaživanjem lokalnog stanovništva, onih koji najbolje razumiju probleme i težnje ribarskih zajednica – nudeći im sredstva za provedbu i financijska sredstva za razvoj i prilagodbu rješenja njihovim stvarnim potrebama.

LAGUR „Plodovi mora“ osnovana je kako bi preuzela kontrolu nad budućnošću svog područja te dala potporu integriranom lokalnom razvoju jedinica lokalne samouprave utemeljenoj na lokalnoj razvojnoj strategiji u ribarstvu, prilagođenoj lokalnoj situaciji. Njezin plan i provedba trebali bi biti decentraliziraniji, a prednost se daje koordiniranju od strane partnerstva lokalnih sudionika iz javnog i privatnog sektora te lokalne zajednice, koji zajedno čine LAGUR. LAGUR bi trebao djelovati kroz provedbu integriranih i održivih razvojnih strategija, djelovanjem u skladu s načelima LEADER programa i CLLD smjernicama uz poseban naglasak na razvoj gospodarstva, ribarstva, samoodrživosti lokalnih zajednica, jačanja kapaciteta lokalnih dionika te međunarodne suradnje.

LAGUR „Plodovi mora“ osnovana je 4. veljače 2016. u svrhu identifikacije i  provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) sa željom da se poduzmu zajedničke aktivnosti koje će rezultirati prikupljanjem sredstava i njihovom pravilnom raspodjelom u svrhu unaprjeđenja kvalitete života na području LAGUR-a. Osim toga, glavni dionici u ribarstvu i akvakulturi na ribarstvenom području LAGUR-a, koji su ujedno i članovi-osnivači, imali su jaku želju doprinijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete ribljih proizvoda putem jedinstvenog znanja, kulture i tradicije; potaknuti razvitak akvakulture te osigurati protok informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ribarskog gospodarstva i stvaranja sinergije te umrežavanja među dionicima kojima je u interesu doprinijeti razvoju ribarskog gospodarstva.

Dugoročni cilj:  Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije putem promicanja gospodarskog rasta, društvene uključenosti, stvaranja radnih mjesta i pružanja podrške pri zapošljavanju i mobilnosti radne snage u obalnim i kontinentalnim zajednicama koje ovise o ribolovu i akvakulturi, uključujući diversifikaciju aktivnosti u ribarstvu te prema ostalim sektorima pomorskog gospodarstva.

 

Vodič za pokretanje Lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu

Ciljevi provedbe lokalnog razvoja ribarstva su:

 1. Davanje više vrijednosti aktivnostima vezanim uz ribarstvo te diversifikacija u druge vezane sektore kako bi se povećale mogućnosti prihoda i zapošljavanja.
 2. Omogućavanje kolektivnog i strateškog razmišljanja u ribarskim zajednicama kako bi same oblikovale svoju ekonomsku budućnost.
 3. Povećanje sudjelovanja sektora ribarstva i akvakulture u upravljanju i donošenju odluka u procesu lokalnog strateškog planiranja te jačanje sinergije i smanjenje mogućih sukoba interesa u ribarstvenim područjima.
 4. Promicanje društvene kohezije u obalnim i otočnim zajednicama.
 5. Jačanje svijesti o zaštiti okoliša i prirode i očuvanju bioraznolikosti u ribarskim zajednicama kako bi se uključile u zaštitu resursa i time povećala otpornost i smanjila ranjivost.
 6. Uspostava odgovarajućih mehanizama za maksimalizaciju komplementarnosti i sinergije s drugim EU fondovima.
 7. Pružanje platforme za razmjenu najboljih praksi i iskustava u okviru EUSAIR-a prekogranične suradnje (EUSAIR, odnosno EU Strategija za Jadransko-jonsku regiju čiji je cilj promicanje održivog gospodarstva i socijalnog blagostanja na jadransko-jonskom području).

(Izvor: UPRAVA RIBARSTVA  E-novine  lipanj 2015. br.2.)

LAGUR-i (eng. Fisheries Local Action Groups, FLAG) oblikuju i provode strategiju lokalnog razvoja koji predvodi zajednica te su odgovorni za njezinu provedbu. Postizanje ciljeva provodi se potporom lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, pristupom “odozdo prema gore” (eng. “bottom-up”) u okviru lokalnih inicijativa, odnosno partnerstva sastavljenih od predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora čime se odražava lokalna zajednica u cilju izrade i provedbe tzv. lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (LRSR).

LEADER PRISTUP (iz francuskog izraza “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”) označava “vezu među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva.” LEADER pristupom pridonosi se prilagođavanju ruralnih politika specifičnim potrebama pojedinih ruralnih prostora.

CLLD PRISTUP (eng. Community Led Local Development – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

CLLD se provodi putem integriranih i multisektorskih strategija lokalnog razvoja dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale, uključuje inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.

Osnovna načela LEADER-a, koja treba slijediti u cijelosti, a ne pojedinačno:

 • Održivi ruralni razvoj – razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.
 • Pristup temeljen na osobitostima područja – svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost – na njima treba graditi planiranje budućnosti.
 • Pristup odozdo prema gore – široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
 • Uspostavljanje lokalnih partnerstva – usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, pogotovo u malim sredinama, jer im nedostaje snaga, uvjerljivost i povjerenje zajednice; stoga povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku LAGUR-a.
 • Inovativnost – tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
 • Integralan i višesektorski pristup – sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
 • Umrežavanje – povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora.
 • Suradnja – je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije.
 • Decentralizirana administracija – projekti se isporučuju preko LAGUR-a